- سازمان همیاری شهرداریهای استان خوزستان - https://www.hamyarikhouz.ir -

احداث مجموعه ساحلی گلستان

کارفرما:استانداری خوزستان

پیمانکار:سازمان همیاری شهرداریهای استان خوزستان

 

مجری:سازمان عمران ساحل کارون

محل اجرا:ساحل غربی رودخانه کارون-ساحلی گلستانمجموعه ساحلی گلستان [1]