تماس و ارتباط با سازمان:

 

شماره تماس های سازمان :      ۳۲۲۱۰۱۰۲ – ۳۲۲۱۰۱۰۱  – ۰۶۱

 

فاکس  :                      ۳۲۲۱۰۱۰۵ – ۰۶۱

 

آدرس:     اهواز خیابان آزادگان (بیست و چهار متری ) جنب کلینیک شهید رجایی خیابان نظام وفا