برای دانلود اساسنامه روی لینک ذیل کلیک نمایید:

اساسنامه

به زبان انگلیسی:

Statute

به زبان عربی:

منظمه-التعاون