- سازمان همیاری شهرداریهای استان خوزستان - http://www.hamyarikhouz.ir -

انتصاب مسئول روابط عمومی سازمان همیاری شهرداری های خوزستان

طی حکمی از سوی دکتر یعقوب شلیش پور، خانم فاطمه خاک جسته به عنوان مسئول روابط عمومی سازمان همیاری شهرداری های استان منصوب شد.