- سازمان همیاری شهرداریهای استان خوزستان - http://www.hamyarikhouz.ir -

اطلاعیه فروش میلگرد

قابل توجه شهرداری ها وسازمان های تابعه خوزستان،به اطلاع می رساند سازمان همیاری شهرداری های خوزستان اقدام به تامین میلگرد موردنیازنهادهای فوق درسایزهای ۸ الی ۳۲بصورت ساده و آجدارنموده است.

لذادرصورت نیاز با ذکر تناژ و سایز مراتب آمادگی خود را کتبا به این سازمان اعلام تا اقدامات مقتضی معمول گردد.

تلفن تماس:

داخلی ۲۱۱                                 ۳۲۲۱۰۱۰۱

خط مستقیم                              ۳۲۹۳۰۹۱۹