- سازمان همیاری شهرداریهای استان خوزستان - http://www.hamyarikhouz.ir -

سعیدآل کثیر سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی سازمان همیاری خوزستان شد

به گزارش روابط عمومی سازمان همیاری خوزستان« سعید آل کثیر»با حکم لفته دورکوندی مدیرعامل سازمان ، به عنوان سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی سازمان همیاری شهرداریهای خوزستان منصوب شد.

دراین حکم آمده است: باتوجه به هماهنگی های بعمل آمده وتعهد وتجارب ارزنده جنابعالی به موجب این حکم به عنوان “سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی“منصوب می شوید.

امید است در پرتوعنایات الهی و با بهره گیری از ظرفیت های بالقوه سازمان،باتلاش وجدیت و رعایت قوانین،مقررات و ضوابط مربوطه درانجام امورمحوله موفق و موید باشید.

روابط عمومی ضمن عرض تبریک برای ایشان آرزوی موفقیت بیش از پیش دارد.