۴۲۶۲۲۱۰۲۹_۲۱۴۲۷۹_۴۶۱۳۰۶۱۵۶۳۱۹۷۳۱۶۰۷۱۴۲۵۷۲۸۲۲۵_۹۳۹۲۴_۶۲۱۰۴۷۴۴۰۵۲۹۲۸۲۴۸۸۴۲۵۷۰۲۹۴۳_۲۴۷۳۱۷_۲۹۴۹۶۶۵۶۲۶۲۳۹۷۱۶۵۷۴۲۶۲۱۱۴۹۰_۲۱۲۹۵۷_۴۶۰۳۷۱۰۵۳۳۷۵۸۳۳۸۵۰۲

به گزارش روابط عمومی سازمان همیاری شهرداری های استان خوزستان گردهمایی مشترک شهرداران استان خوزستان امروز شنبه ۱۳آذرماه با حضور استاندار،مدیرکل امورشهری و شوراها ،شهردار اهواز ،سرپرست سازمان همیاری شهرداری های استان خوزستان و برخی از مدیران شهری در اهواز برگزار شد.