کارفرما:استانداری خوزستان

پیمانکار:سازمان همیاری شهرداریهای استان خوزستان

 

مجری:سازمان عمران ساحل کارون

محل اجرا:ساحل غربی رودخانه کارون-ساحلی گلستانمجموعه ساحلی گلستان